MUSHROOMS

SHIITAKE

Shiitake powder
Shiitake extract (10% polysaccharides) 

REISHI

Reishi powder
Reishi
extract (20% polysaccharides

CORDYCEPS

Cordyceps sinensis powder

Cordyceps sinensis extract (4:1) 

MAITAKE

Maitake powder
Maitake extract (20% polysaccharides

​© 2019 Created by BIOALTECH.com.